شروع

نوع مراجعه را انتخاب کنید

بیماران تحت درمان ارتودنسی
بیماران مشاوره (اولین مراجعه)
  • در مرحله اول نوع مراجعه را تعیین کنید
  • در مرحله دوم تاریخ مورد نظر را وارد کنید
  • در مرحله سوم اطلاعات شخصی را وارد کرده ثبت نمایید
  • زمان و تاریخ را با دقت انتخاب کنید
  • در صورت گرفتن خطا از اطلاعات ورودی اطمینان حاصل نمایید
  • در هنگام بروز مشکل با مطب تماس بگیرید

تاریخ

  • تاریخ مراجعه را انتخاب کنید
  • بعد از انتخاب یک تاریخ به مرحله بعد بروید

ثبت

اطلاعات بیمار

زمان مراجعه :

تاریخ مراجعه :

مشخصات و علت مراجعه را کامل وارد کنید

در صورتی که شماره پرونده دارید کافی است شماره پرونده و شماره موبایل را وارد کرده و دکمه "جستجوی پرونده" را بزنید

در صورتی که شماره پرونده را ندارید نام و نام خانوادگی و شماره موبایل را با دقت پر کنید و دکمه "جستجوی پرونده" را بزنید

برای ثبت درخواست پس از اطمینان از زمان و تاریخ دکمه ثبت را بزنید